Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 604/20 - zarządzenie Sąd Rejonowy w Mikołowie z 2022-01-17

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 604/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może
ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343,
art. 343a lub art. 387 k.p.k.
albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie
o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji
zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

1

S. K. (1)

w okresie od kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r. w Ł. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wbrew przepisom ustawy podając się za dyrektora w podmiocie gospodarczym o nazwie (...) sp. z o.o. w Z. zorganizował transport i składowanie odpadów pochodzących z Przędzalni (...) SA w Z. w postaci substancji zawierających tzw. Lotne związki organiczne / (...)/ z zawartością benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu, acetonu, węglowodorów, alifatycznych, dichlorometanu, trichlorometanu, trichloroetenu, dichlorobenzenu, terpenów w ilości 2 pełnych zbiorników typu „mauser” o pojemności 1 tony każdy i 62 beczek o pojemności 200 litrów każda w takich warunkach i w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni wody lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w ten sposób, że zorganizował transport tych odpadów na teren ich składowania w podmiocie gospodarczym o nazwie (...) Spółka z o.o. w Ł. przy ul. (...)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

- Oskarżony S. K. (1) był znajomym P. J. – udziałowca spółki (...) sp. z o.o. w Z.. Choć formalnie oskarżony nie pełnił żadnej funkcji w spółce, to jednak pomagał w jej prowadzeniu. Oskarżony posiadał swoją pieczęć (...) Sp. z o.o. DYREKTOR S. K. (1)”.

- W dniu 19 kwietnia 2019r. oskarżony S. K. reprezentując (...) sp. z o.o. w Z. zawarł z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. umowę najmu powierzchni magazynowej o powierzchni 100 m 2 znajdującej się na terenie nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...). Właściciele nieruchomości zostali poinformowani, że na terenie nieruchomości składowany będzie sorbent.

- Następnie oskarżony w okresie od kwietnia 2019r. do czerwca 2019r. zorganizował przewóz odpadów pochodzących z Przędzalni (...) S.A. w Z. zawierające substancje chemiczne należące do grupy lotnych związków organicznych w ilości 2 pełnych zbiorników typu „mauser” o pojemności 1000 litrów każdy i 72 beczek o pojemności 200 litrów każda na teren magazynu w Ł.. Transport realizowany był m.in. przez firmę (...) Sp. z o.o. To właśnie oskarżony kontaktował się z kierowcą i załatwiał wszelkie formalności. Następnie odpady były na terenie tej nieruchomości składowane.

- Na składowanie odpadów w Ł. nie zgadzali się właściciele nieruchomości położonej przy ul. (...). Ostatni transport odpadów zorganizowany miał zostać w dniu 10 czerwca 2019r., jednakże odpady nie zostały rozładowane na terenie nieruchomości. Z kierowcą skontaktował się oskarżony i poprosił o przyjazd kolejnego dnia. Ostatecznie do rozładunku kolejnych odpadów nie doszło, a na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli na miejscu zdarzenia stosowne czynności służbowe.

- Jak wynikało z opinii biegłych sądowych z zakresu fizykochemii, chemii sądowej, toksykologii i ochrony środowiska wśród zabezpieczonych substancji znajdował się między innymi szereg substancji chemicznych należących do grupy lotnych związków organicznych ( (...)) - grupa związków organicznych, wykazujących następujące własności: z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu, charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie, ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C (pomiar w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa). Lotne związki organiczne występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Szczególnie duże znaczenie ma wtórne zanieczyszczenie substancjami powstającymi w wyniku reakcji chemicznych jakie zachodzą w środowisku z udziałem (...). Zabezpieczone znaczne ilości substancji chemicznych stanowią niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, szczególnie, że część pojemników była nieszczelna i wydostawały się z nich substancje gazowe i ciekłe, co może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, czy spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi albo zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach w rozumieniu treści art. 183 § 1 kk. W związku z tym pozostawienie odpadów w obecnym miejscu może wpływać niekorzystnie na stan jakości gleb i wód terenu położonego w sąsiedztwie miejsca obecnego składowania tych odpadów w przypadku rozszczelnienia lub uszkodzenia opakowań. Ponadto ze względu na obecność w nich substancji łatwopalnych, w przypadku pożaru obecnego miejsca składowania odpadów, wydzielające się toksyczne gazy mogą bezpośrednio zagrozić zdrowiu lub życiu ludzi. Przeprowadzona analiza fizykochemiczna omawianych odpadów wykazała, że odpady zdeponowane w obecnym miejscu mogłyby również bezpośrednio negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie człowieka z uwagi na obecność szeregu związków organicznych działających szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych osobników płci męskiej i żeńskiej oraz powodujące toksyczność rozwojową u potomstwa. Reasumując, przedmiotowe substancje chemiczne muszą być przechowywane w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach o podłożu betonowym, z dala od skupisk ludzkich, ze względu na możliwość emisji toksycznych oparów do atmosfery. Pozostawione bez opieki mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu ludzi. Wzmiankowane odpady należy przekazać do licencjonowanego zakładu zajmującego się utylizacją odpadów niebezpiecznych. W odniesieniu do transportu odpadów niebezpiecznych również powinny być spełnione określone wymagania. Odpady niebezpieczne bowiem podczas transportu nie mogą stanowić znaczącego ryzyka zagrożenia dla zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa lub mienia.

umowa najmu powierzchni magazynowej

dokumentacja

protokół oględzin

protokół zatrzymania rzeczy

protokół oględzin

protokół zatrzymania rzeczy

dokumentacja

zeznania świadka M. O.

dokumentacja fotograficzna

protokół oględzin

dokumentacja

protokół oględzin z załącznikami

dokumentacja fotograficzna

protokół zatrzymania rzeczy

pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony (...) w K. z załącznikami

dokumentacja fotograficzna

opinia

decyzja

zeznania świadka A. C.

dokumentacja

faktura VAT

dokumentacja

zeznania świadka H. T.

wydruk KRS

zeznania świadka M. M. (1)

zeznania świadka L. K.

umowa sprzedaży udziałów

zeznania świadka M. M. (2)

zeznania świadka P. W.

zeznania świadka T. K.

pismo (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B.

pismo Komisariatu Policji VII w K.

wydruk KRS

zeznania świadka P. J.

protokół zatrzymania rzeczy

zeznania świadka J. D.

zeznania świadka D. D.

zeznania świadka M. W. (obecnie K.)

wyjaśnienia oskarżonego

protokół oględzin z załącznikami

zeznania świadka M. S.

tablice poglądowe

dokumentacja

opinia uzupełniająca biegłego Ł. W.

opinia uzupełniająca biegłego M. R.

k. 6-8, 18-21

k. 9,10, 22

k. 13-14

k. 15-17

k. 23-24

k. 25-28

k. 29, 30,31

k. 32-33, 485-486

k. 35

k. 38-39

k. 40,41

k. 45-53

k. 59

k. 60-62

k. 69-106

k. 108, 110-111

k. 119-150

k. 158-159

k. 164-165, 460-461

k. 167-170

k. 175

k. 174, 176

k. 180-181, 461

k. 186-188

k. 191-192

k. 196-197, 469

k. 199-202

k. 203-204

k. 208-210

k. 212-213, 469-471

k. 220

k. 222

k. 224-228

k. 238-239, 499

k. 247-249

k. 253-254, 484

k. 256-257, 484-485

k. 264-267, 492-494

k. 270-272

k. 278-333

k. 336-337, 499-500

k. 401, 402, 403, 404, 405

k. 421-422, 423-426, 427-430, 431, 432-438

k. 505-506

k. 506

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.

zeznania świadków:

M. O.,

A. C.,

H. T.,

M. M. (1),

L. K.,

M. M. (2),

P. W.,

T. K.,

P. J.,

J. D.,

D. D.,

M. W. (obecnie K.),

M. S.

- nie ujawniły się żadne okoliczności podważające ich rzetelność i prawdziwość, zeznania korespondowały ze sobą wzajemnie oraz z dowodami z dokumentów zgromadzonych w sprawie

1.1.

opinia,

opinia uzupełniająca biegłego Ł. W.,

opinia uzupełniająca biegłego M. R.

- wnioski opinii były czytelne, jasne i znajdowały rzetelne uzasadnienie w treści opinii, brak podstaw by je kwestionować, wnioski wysnute na podstawie opinii są jednoznaczne. Biegli w sposób kompleksowy i logiczny wyjaśnili wszystkie wątpliwości. Ich opinie były spójne i nie zawierały błędów logicznych

1.1.

dowody z dokumentów:

umowa najmu powierzchni magazynowej,

dokumentacja,

protokół oględzin,

protokół zatrzymania rzeczy,

protokół oględzin,

protokół zatrzymania rzeczy,

dokumentacja,

dokumentacja fotograficzna,

protokół oględzin,

dokumentacja,

protokół oględzin z załącznikami,

dokumentacja fotograficzna,

protokół zatrzymania rzeczy,

pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony (...) w K. z załącznikami,

dokumentacja fotograficzna,

decyzja,

dokumentacja,

faktura VAT,

dokumentacja,

wydruk KRS,

umowa sprzedaży udziałów,

pismo (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B.,

pismo Komisariatu Policji VII w K.,

wydruk KRS,

protokół zatrzymania rzeczy,

protokół oględzin z załącznikami,

tablice poglądowe,

dokumentacja

- dokumenty sporządzone przez upoważnione osoby, nie zawierały błędów logicznych

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia
dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt
1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

2.1.

wyjaśnienia oskarżonego

- nie zasługiwały na wiarę wyjaśnienia oskarżonego w zakresie w jakim nie przyznaje się on do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Oskarżony jako osoba dorosła i doświadczona z pewnością miał świadomość, że przedmiotem organizowanego przez niego transportu są odpady zawierające szkodliwe substancje, wiedział też, że odpady takie wymagają szczególnego zabezpieczenia podczas magazynowania. Mimo to oskarżony zdecydował się zorganizować transport tychże odpadów i ich magazynowanie. Nie ulegało także w opinii Sądu wątpliwości i to, że to właśnie oskarżony odpowiedzialny był za transport i magazynowanie odpadów, to wszak on kontaktował się z kierowcą w sprawie transportu, był obecny w magazynie. Na okoliczność, że to właśnie oskarżony zajmował się transportem i składowaniem odpadów na terenie nieruchomości w Ł., jak i działał w imieniu spółki (...) sp. z o.o. w Z. wskazują wszak zeznania świadka M. O. – kierowcy, który realizował transport odpadów, jak też i M. M. (1), który wskazywał, że S. K. się z nim kontaktował. Oskarżony doskonale wiedział, że aby przewozić i składować odpady zawierające szkodliwe substancje trzeba spełnić szereg rygorystycznych warunków, których jego firma nie posiadała, mimo to zdecydował się na takie przedsięwzięcie. Miał zatem zamiar popełnienia czynu zabronionego z art. 183 § 1 k.k. Reasumując, wyjaśnienia oskarżonego w powyżej wskazanym zakresie nie zasługują na wiarę i stanowią element linii obrony oskarżonego, dążącego do uniknięcia odpowiedzialności za popełniony przez siebie czyn.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Oskarżony

3.1.Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
zgodna z zarzutem

1

S. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W art. 183 KK kryminalizacji podlega naruszenie przepisów regulujących postępowanie z odpadami. Przepis ten chroni środowisko w zakresie zagrożeń związanych z ich oddziaływaniem, a ubocznie również życie i zdrowie ludzkie. Podmiotem przestępstwa z art. 183 § 3 KK jest osoba, na której ciąży obowiązek niedopuszczenia do popełnienia czynów określonych w art. 183 § 1, 2 i 4 KK (przestępstwo indywidualne). Pozostałe przestępstwa z art. 183 KK mogą być popełnione przez każdą osobę zdolną do odpowiedzialności karnej (przestępstwa powszechne). Przedmioty wykonawcze przestępstw z art. 183 KK określone zostały jako: substancje (art. 183 § 1, 2, 3, 6 KK), odpady (art. 183 § 1, 3, 4, 6 KK) i odpady niebezpieczne (art. 183 § 5 i 6 KK). Spośród czynności sprawczych przestępstwa z art. 183 § 1 KK ustawową definicję ma: odzysk odpadów, unieszkodliwianie ich, przetwarzanie i zbieranie. Składowanie odpadów jest, w myśl art. 18 ust. 6 OdpadU, traktowane jako forma postępowania z nimi, zaliczana do unieszkodliwiania, która wchodzi w rachubę jako ostateczność, gdy unieszkodliwienie w inny sposób nie było możliwe. Zdefiniowane zostało w odniesieniu do odpadów promieniotwórczych w art. 3 pkt 44 PrAtom jako złożenie ich w składowisku bez zamiaru ponownego wydobycia i wydaje się, że tak właśnie należałoby rozumieć tę czynność na gruncie komentowanego przepisu. Nie obejmuje ono magazynowania odpadów, które różni się od składowania tymczasowością (art. 3 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 4–5 OdpadU). Transport odpadów wymieniony jest w art. 3 ust. 1 pkt 2 OdpadU jako jedna z form gospodarowania odpadami, obok ich zbierania i przetwarzania. Ustawa nie określa jego definicji, toteż pojęcie to należy rozumieć w znaczeniu przyjętym powszechnie jako przemieszczanie odpadów (M. Kulik, w: Mozgawa (red.), Kodeks karny, 2013, s. 415; J. Lachowski, w: Konarska-Wrzosek (red.) Kodeks karny, 2016, s. 846). Wszystkie przestępstwa określone w art. 183 KK mogą być popełnione zarówno umyślnie (art. 183 § 1–5 KK), jak i nieumyślnie (art. 183 § 6 KK). (Kodeks karny. Komentarz, Fragment pozycji: Kodeks karny. Komentarz, red. prof. dr hab. A. G., prof. dr hab. K. W., Legalis 2021r.).

W ocenie Sądu bacząc na powyżej wskazane kwestie doktrynalne, mając na względzie zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie ulegało wątpliwości, że oskarżony S. K. (1) dopuścił się zarzucanego mu, a opisanego w art. 183 § 1 k.k. czynu.

Oskarżony w okresie od kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r. w Ł. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wbrew przepisom ustawy podając się za dyrektora w podmiocie gospodarczym o nazwie (...) sp. z o.o. w Z. zorganizował transport i składowanie odpadów pochodzących z Przędzalni (...) SA w Z.. Odpady te zawierały substancje zawierające tzw. lotne związki organiczne / (...)/ z zawartością benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu, acetonu, węglowodorów, alifatycznych, dichlorometanu, trichlorometanu, trichloroetenu, dichlorobenzenu, terpenów w ilości 2 pełnych zbiorników typu „mauser” o pojemności 1000 litrów każdy i 72 beczek o pojemności 200 litrów każda w takich warunkach i w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni wody lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w ten sposób, że zorganizował transport tych odpadów na teren ich składowania w podmiocie gospodarczym o nazwie (...) Spółka z o.o. w Ł. przy ul. (...).

Nie ulegało wątpliwości, że to oskarżony transport odpadów z Przędzalni (...) S.A. w Z. organizował. To on wszak kontaktował się z kierowcą realizującym transport, nadto zawarł umowę najmu powierzchni, w której składowane miały być odpady.

Jak wynikało z opinii biegłych sądowych z zakresu fizykochemii, chemii sądowej, toksykologii i ochrony środowiska wśród zabezpieczonych substancji znajdował się między innymi szereg substancji chemicznych należących do grupy lotnych związków organicznych ( (...)) - grupa związków organicznych, wykazujących następujące własności: z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu, charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie, ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C (pomiar w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa). Lotne związki organiczne występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Szczególnie duże znaczenie ma wtórne zanieczyszczenie substancjami powstającymi w wyniku reakcji chemicznych jakie zachodzą w środowisku z udziałem (...). Zabezpieczone znaczne ilości substancji chemicznych stanowią niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, szczególnie, że część pojemników była nieszczelna i wydostawały się z nich substancje gazowe i ciekłe, co może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, czy spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi albo zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach w rozumieniu treści art. 183 § 1 kk. W związku z tym pozostawienie odpadów w obecnym miejscu może wpływać niekorzystnie na stan jakości gleb i wód terenu położonego w sąsiedztwie miejsca obecnego składowania tych odpadów w przypadku rozszczelnienia lub uszkodzenia opakowań. Ponadto ze względu na obecność w nich substancji łatwopalnych, w przypadku pożaru obecnego miejsca składowania odpadów, wydzielające się toksyczne gazy mogą bezpośrednio zagrozić zdrowiu lub życiu ludzi. Przeprowadzona analiza fizykochemiczna omawianych odpadów wykazała, że odpady zdeponowane w obecnym miejscu mogłyby również bezpośrednio negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie człowieka z uwagi na obecność szeregu związków organicznych działających szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych osobników płci męskiej i żeńskiej oraz powodujące toksyczność rozwojową u potomstwa. Reasumując, przedmiotowe substancje chemiczne muszą być przechowywane w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach o podłożu betonowym, z dala od skupisk ludzkich, ze względu na możliwość emisji toksycznych oparów do atmosfery. Pozostawione bez opieki mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu ludzi. Wzmiankowane odpady należy przekazać do licencjonowanego zakładu zajmującego się utylizacją odpadów niebezpiecznych. W odniesieniu do transportu odpadów niebezpiecznych również powinny być spełnione określone wymagania. Odpady niebezpieczne bowiem podczas transportu nie mogą stanowić znaczącego ryzyka zagrożenia dla zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa lub mienia.

Zdaniem Sądu oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim, ukierunkowanym na popełnienie przestępstwa. S. K. wszak zaplanował transport odpadów, a następnie ich składowanie. W tym celu podjął szereg zabiegów, w tym wynajął powierzchnię magazynową. Oskarżony działał z góry powziętym zamiarem, zaplanował dokonanie przestępstwa, a potem plan swój konsekwentnie realizował. Choć nie ulegało wątpliwości, że oskarżony działała wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach założonej uprzednio spółki, to jednak nie ulegało wątpliwości, że to S. K. był w największym zakresie odpowiedzialny za transport i składowanie odpadów.

W czasie popełnienia przypisanego oskarżonemu czynu miał on możliwość zachowania się w sposób zgodny z normami obowiązującego prawa. Zdawał sobie w pełni sprawę z bezprawności swych działań. Nie zachodziły w niniejszej sprawie ustawowe lub pozaustawowe podstawy wyłączające winę. S. K. nie działał pod wpływem atypowych warunków i szczególnej sytuacji motywacyjnej, która uzasadniałaby podjęcie decyzji niezgodnej z normą prawną. Brak było zatem przeszkód do postawienia mu zarzutu niezgodnego z prawem zachowania, a w konsekwencji do przypisania winy w czasie popełnienia czynu (art. 1 § 3 k.k.).

3.2.Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.Warunkowe umorzenie
postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

S. K. (1)

1

1

- orzeczona wobec oskarżonego kara nie przekracza stopnia winy, jak też uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu, jakiego oskarżony się dopuścił i spełni swoje cele zapobiegawcze oraz wychowawcze, a także uczyni zadość celom karania w zakresie potrzeby kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, kara zarówno w zakresie rodzaju jak i wysokości odpowiada wysokiemu stopniowi społecznej szkodliwości czynu, jakiego oskarżony się dopuścił, jak również znacznemu stopniowi zawinienia zważywszy, że każdy osoba zajmująca się organizacją jakiejkolwiek działalności winna w pierwszej kolejności poznać wszelkie regulacje prawne, które z tą działalnością są związane, w szczególności te odnoszące się do zagadnień ochrony środowiska w przypadku transportu odpadami

- przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu Sąd uznał, iż była ona znaczna. Oskarżony z pełną tego świadomością dopuścił się przestępstwa przeciwko środowisku, okazując lekceważący stosunek do norm obowiązującego prawa. Działanie oskarżonego z pewnością nazwać można bezmyślnym i ryzykownym, oskarżony zakładał bowiem bezpodstawnie, że z jego zachowaniem nie będą się wiązać żadne negatywne konsekwencje

- przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu jakiego oskarżony się dopuścił, Sąd wziął pod uwagę fakt, że oskarżony poprzez swoje zachowanie wykroczył przeciwko bezpieczeństwu środowiska, jak i osób w nim zamieszkujących. Oskarżony naraził mieszkańców okolicy, w której znajdowało się składowisko, na utratę zdrowia, chciał szybko wzbogacić się cudzym kosztem. Oskarżony jako osoba dorosła doskonale wiedział, że transport, a następnie składowanie odpadów zawierających szkodliwe substancje winien odbywać się w ściśle określonych warunkach, przy przestrzeganiu najwyższych norm bezpieczeństwa, mimo to oskarżony przepisy te całkowicie zlekceważył

- Sąd miał ostatecznie w polu widzenia i to, że działanie oskarżonego w krytycznych dniach wynikało z braku jakiejkolwiek głębszej refleksji nad potencjalnymi konsekwencjami podjętych zachowań

- jako okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary uznano fakt, iż oskarżony prowadzi w miarę ustabilizowany tryb życia

- orzeczona kara w przekonaniu Sądu spełni wobec oskarżonego cele prewencyjne i represyjne, przekonując go, iż złamanie prawa nie jest bezkarne, a nadto uświadomi oskarżonemu naganność jego postępowania, nieuchronność sankcji karnej oraz nieopłacalność takiego zachowania. Wymierzona kara wywoła także odpowiedni oddźwięk społeczny i przekona innych uczestników ruchu o konieczności bezwzględnego podporządkowania się przepisom obowiązującego prawa

- wymierzając oskarżonemu karę ograniczenia wolności Sąd uznał, że odniesie ona przede wszystkim skutek wychowawczy. Także ustalając wysokość kary w stosunku do oskarżonego Sąd kierował się potrzebą odniesienia jej wychowawczego wpływu na postawę sprawcy, bacząc, by przyniosła ona efekty w postaci zmiany osobowości oskarżonego i jego stosunku do obowiązujących w społeczeństwie norm postępowania. Takie rozstrzygnięcie nie sprzeciwia się także celom kary w zakresie prewencji ogólnej, utwierdza wszakże społeczeństwo w przekonaniu o nieopłacalności wkraczania na drogę przestępstwa. Oskarżony pracuje jedynie dorywczo, będzie zatem w stanie wykonać karę ograniczenia wolności w formie pracy społecznie - użytecznej

- Wymierzając oskarżonemu karę za w/w przestępstwo Sąd na jego niekorzyść przyjął ponadto właściwości i warunki osobiste S. K., dotychczasową wielokrotną karalność

- Sąd uznał, iż kara orzeczona względem oskarżonego jest sprawiedliwa i adekwatna do wagi popełnionego przez niego czynu i okoliczności jego popełnienia. Oskarżony nie liczył się z konsekwencjami swoich działań, nie skorzystał z szansy na prowadzenie życia zgodnego z normami obowiązującego prawa, skoro dopuścił się przypisanego mu w niniejszym wyroku czynu, mimo iż wiedział, że za zachowania niezgodne z normami powszechnie przyjętymi w społeczeństwie ponosi się karę. Z tego powodu przy podjęciu decyzji w przedmiocie wymierzenia oskarżonemu kary główny nacisk został położony na cel resocjalizacji

S. K. (1)

2

1

- wobec skazania oskarżonego za zarzucony mu czyn Sąd orzekł także od S. K. na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nawiązkę w kwocie 3.000 złotych. Poniesienie przez oskarżonego finansowej dolegliwości wynikającej z popełnienia czynu karalnego będzie oddziaływało na niego wychowawczo i prewencyjnie

S. K. (1)

3

1

- orzeczony wobec oskarżonego obowiązek będzie oddziaływał na niego motywująco i wychowawczo, oskarżony wszak nie posiada stałego zatrudnienia

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował
określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez
stronę

Sytuację oskarżonego S. K. (1) rozważyć należało w kontekście brzmienia art. 4 § 1 k.k., zgodnie z którym jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Ustawa o odpadach była kilkakrotnie nowelizowana.

Bacząc na powyższe Sąd zastosował wobec oskarżonego S. K. ustawę w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), która weszła w życie dnia 6.09.2019 r.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt

rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

- Oskarżony jest osobą zdolną do świadczenia pracy, pracuje dorywczo, jest zatem w stanie ponieść koszty sądowe, na które w niniejszej sprawie składały się opłata oraz wydatki obejmujące m.in. koszty uzyskania karty karnej i doręczeń, jak i wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii w sprawie.

8. PODPIS

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować fakt sporządzenia uzasadnienia wyroku w kontrolce uzasadnień;

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć ;

-obrońcy oskarżonego,

- pełnomocnikowi oskarżyciela posiłkowego,

- Prokuraturze Rejonowej w Mikołowie wraz z aktami sprawy;

3.  akta przedłożyć w terminie 14 dni od wykonania pkt 1 lub z wpływem.

SSR Maria Mazur

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rokosz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mikołowie
Data wytworzenia informacji: